Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ερευνητικό Πρόγραμμα

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000 και έχει παραρτήματα σε 5 διαφορετικές πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Αποδέκτης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
https://pedis.uop.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ερευνητικό Πρόγραμμα
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2017
Έρευνα

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων αποτελεί ένα πανεπιστημιακό τμήμα το οποίο προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το Τμήμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με έργα που προσφέρουν απτά αποτελέσματα στην ευρύτερη κοινωνία. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει υλοποιήσει μια σειρά από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων, το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, αφορά στην αξιολόγηση των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Το 2013 και το 2014, το Τμήμα λειτούργησε ως συντονιστής έργου για το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ΘΑΛΗΣ Ι. Οι βασικοί στόχοι του έργου ήταν: α) η μελέτη της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, β) η εξέταση και ανάλυση των διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που χρησιμοποιούνται διεθνώς και η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης, γ) η αξιολόγηση των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σύμφωνα με διάφορα κριτήρια και η δημιουργία Δείκτη Αξιοπιστίας ΜΚΟ, και δ) η διατύπωση ορισμένων προτάσεων πολιτικής. Το έργο συνέβαλε επίσης στην καλύτερη διοίκηση των ΜΚΟ, στην αύξηση της διαφάνειας στον τομέα, και στην παροχή κινήτρων για πιο αποτελεσματική συγκέντρωση κεφαλαίων και καλύτερη χρήση περιορισμένων πόρων. Συνολικά καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν 158 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Το ΘΑΛΗΣ ΙΙ είναι ένα διετές πρόγραμμα (η δωρεά του ΤΙΜΑ το 2017 αφορούσε στους 12 πρώτους μήνες). Αρχικά, το έργο προχώρησε στη χαρτογράφηση της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών, μέσω της καταγραφής των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Η χαρτογράφηση περιλάμβανε τις πολυάριθμες οργανώσεις που ιδρύθηκαν μέσα στα τελευταία 4 χρόνια, καθώς και περισσότερα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε σύγκριση με το ΘΑΛΗΣ Ι. Οι ΜΚΟ αξιολογήθηκαν βάσει διαφόρων κριτηρίων. Κατά το πρώτο έτος, χαρτογραφήθηκαν 750 οργανώσεις, και τα αντίστοιχα στοιχεία αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε για αυτό το σκοπό.

Ερευνητικό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ ΙΙ, εξελίσσοντας το έργο που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους. Κατά το δεύτερο έτος του προγράμματος, θα ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση των ΜΚΟ και θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση, κατά την οποία θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία, και η οποία θα περιλαμβάνει επίσης την εξέταση ποιοτικών κριτηρίων των ΜΚΟ. Επιπλέον, θα ολοκληρωθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα και, στο μέλλον, οι ΜΚΟ θα έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες ανεξάρτητα και σε ετήσια βάση.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων αποτελεί ένα πανεπιστημιακό τμήμα το οποίο προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το Τμήμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με έργα που προσφέρουν απτά αποτελέσματα στην ευρύτερη κοινωνία. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει υλοποιήσει μια σειρά από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων, το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, αφορά στην αξιολόγηση των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Το 2013 και το 2014, το Τμήμα λειτούργησε ως συντονιστής έργου για το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ΘΑΛΗΣ Ι. Οι βασικοί στόχοι του έργου ήταν: α) η μελέτη της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, β) η εξέταση και ανάλυση των διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που χρησιμοποιούνται διεθνώς και η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης, γ) η αξιολόγηση των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σύμφωνα με διάφορα κριτήρια και η δημιουργία Δείκτη Αξιοπιστίας ΜΚΟ, και δ) η διατύπωση ορισμένων προτάσεων πολιτικής. Το έργο συνέβαλε επίσης στην καλύτερη διοίκηση των ΜΚΟ, στην αύξηση της διαφάνειας στον τομέα, και στην παροχή κινήτρων για πιο αποτελεσματική συγκέντρωση κεφαλαίων και καλύτερη χρήση περιορισμένων πόρων. Συνολικά καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν 158 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Το ΘΑΛΗΣ ΙΙ είναι ένα διετές πρόγραμμα (η δωρεά του ΤΙΜΑ το 2017 αφορούσε στους 12 πρώτους μήνες). Αρχικά, το έργο προχώρησε στη χαρτογράφηση της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών, μέσω της καταγραφής των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Η χαρτογράφηση περιλάμβανε τις πολυάριθμες οργανώσεις που ιδρύθηκαν μέσα στα τελευταία 4 χρόνια, καθώς και περισσότερα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε σύγκριση με το ΘΑΛΗΣ Ι. Οι ΜΚΟ αξιολογήθηκαν βάσει διαφόρων κριτηρίων. Κατά το πρώτο έτος, χαρτογραφήθηκαν 750 οργανώσεις, και τα αντίστοιχα στοιχεία αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε για αυτό το σκοπό.

Ερευνητικό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ ΙΙ, εξελίσσοντας το έργο που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους. Κατά το δεύτερο έτος του προγράμματος, θα ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση των ΜΚΟ και θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση, κατά την οποία θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία, και η οποία θα περιλαμβάνει επίσης την εξέταση ποιοτικών κριτηρίων των ΜΚΟ. Επιπλέον, θα ολοκληρωθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα και, στο μέλλον, οι ΜΚΟ θα έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες ανεξάρτητα και σε ετήσια βάση.

Αποδέκτης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
https://pedis.uop.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ερευνητικό Πρόγραμμα
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2017
Έρευνα

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων αποτελεί ένα πανεπιστημιακό τμήμα το οποίο προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το Τμήμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με έργα που προσφέρουν απτά αποτελέσματα στην ευρύτερη κοινωνία. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει υλοποιήσει μια σειρά από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων, το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, αφορά στην αξιολόγηση των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Το 2013 και το 2014, το Τμήμα λειτούργησε ως συντονιστής έργου για το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ΘΑΛΗΣ Ι. Οι βασικοί στόχοι του έργου ήταν: α) η μελέτη της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, β) η εξέταση και ανάλυση των διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που χρησιμοποιούνται διεθνώς και η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης, γ) η αξιολόγηση των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σύμφωνα με διάφορα κριτήρια και η δημιουργία Δείκτη Αξιοπιστίας ΜΚΟ, και δ) η διατύπωση ορισμένων προτάσεων πολιτικής. Το έργο συνέβαλε επίσης στην καλύτερη διοίκηση των ΜΚΟ, στην αύξηση της διαφάνειας στον τομέα, και στην παροχή κινήτρων για πιο αποτελεσματική συγκέντρωση κεφαλαίων και καλύτερη χρήση περιορισμένων πόρων. Συνολικά καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν 158 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Το ΘΑΛΗΣ ΙΙ είναι ένα διετές πρόγραμμα (η δωρεά του ΤΙΜΑ το 2017 αφορούσε στους 12 πρώτους μήνες). Αρχικά, το έργο προχώρησε στη χαρτογράφηση της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών, μέσω της καταγραφής των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Η χαρτογράφηση περιλάμβανε τις πολυάριθμες οργανώσεις που ιδρύθηκαν μέσα στα τελευταία 4 χρόνια, καθώς και περισσότερα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε σύγκριση με το ΘΑΛΗΣ Ι. Οι ΜΚΟ αξιολογήθηκαν βάσει διαφόρων κριτηρίων. Κατά το πρώτο έτος, χαρτογραφήθηκαν 750 οργανώσεις, και τα αντίστοιχα στοιχεία αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε για αυτό το σκοπό.

Ερευνητικό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ ΙΙ, εξελίσσοντας το έργο που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους. Κατά το δεύτερο έτος του προγράμματος, θα ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση των ΜΚΟ και θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση, κατά την οποία θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία, και η οποία θα περιλαμβάνει επίσης την εξέταση ποιοτικών κριτηρίων των ΜΚΟ. Επιπλέον, θα ολοκληρωθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα και, στο μέλλον, οι ΜΚΟ θα έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες ανεξάρτητα και σε ετήσια βάση.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων αποτελεί ένα πανεπιστημιακό τμήμα το οποίο προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το Τμήμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με έργα που προσφέρουν απτά αποτελέσματα στην ευρύτερη κοινωνία. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει υλοποιήσει μια σειρά από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων, το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, αφορά στην αξιολόγηση των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Το 2013 και το 2014, το Τμήμα λειτούργησε ως συντονιστής έργου για το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ΘΑΛΗΣ Ι. Οι βασικοί στόχοι του έργου ήταν: α) η μελέτη της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, β) η εξέταση και ανάλυση των διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που χρησιμοποιούνται διεθνώς και η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης, γ) η αξιολόγηση των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σύμφωνα με διάφορα κριτήρια και η δημιουργία Δείκτη Αξιοπιστίας ΜΚΟ, και δ) η διατύπωση ορισμένων προτάσεων πολιτικής. Το έργο συνέβαλε επίσης στην καλύτερη διοίκηση των ΜΚΟ, στην αύξηση της διαφάνειας στον τομέα, και στην παροχή κινήτρων για πιο αποτελεσματική συγκέντρωση κεφαλαίων και καλύτερη χρήση περιορισμένων πόρων. Συνολικά καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν 158 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Το ΘΑΛΗΣ ΙΙ είναι ένα διετές πρόγραμμα (η δωρεά του ΤΙΜΑ το 2017 αφορούσε στους 12 πρώτους μήνες). Αρχικά, το έργο προχώρησε στη χαρτογράφηση της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών, μέσω της καταγραφής των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Η χαρτογράφηση περιλάμβανε τις πολυάριθμες οργανώσεις που ιδρύθηκαν μέσα στα τελευταία 4 χρόνια, καθώς και περισσότερα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε σύγκριση με το ΘΑΛΗΣ Ι. Οι ΜΚΟ αξιολογήθηκαν βάσει διαφόρων κριτηρίων. Κατά το πρώτο έτος, χαρτογραφήθηκαν 750 οργανώσεις, και τα αντίστοιχα στοιχεία αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε για αυτό το σκοπό.

Ερευνητικό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ ΙΙ, εξελίσσοντας το έργο που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους. Κατά το δεύτερο έτος του προγράμματος, θα ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση των ΜΚΟ και θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση, κατά την οποία θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία, και η οποία θα περιλαμβάνει επίσης την εξέταση ποιοτικών κριτηρίων των ΜΚΟ. Επιπλέον, θα ολοκληρωθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα και, στο μέλλον, οι ΜΚΟ θα έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες ανεξάρτητα και σε ετήσια βάση.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά