Νέα

Νέα

Ανακοίνωση Προγράμματος: “Σημεία Στήριξης”

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και τη Φιλανθρωπική Οργάνωση “Hellenic Hope”, τον Ιούλιο του 2015 ανακοινώνουν τη δημόσια πρόσκληση για το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης», που απευθύνεται σε μη κερδοσκοπικές και εθελοντικές οργανώσεις ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Μέσω του προγράμματος θα χορηγηθούν χρηματοδοτήσεις μέχρι €5.000 σε δράσεις με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας αλλά και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου στο χώρο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

Τα 3 βασικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση είναι:
1. Η πρωτοτυπία της ιδέας.
2. Ο κοινωνικός αντίκτυπος της προτεινόμενης δράσης.
3. Η αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με το πολλαπλασιαστικό όφελος της προτεινόμενης δράσης.

Επιπλέον, σημαντικοί παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση είναι η συνεργασία με τρίτους, η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης δράσης, καθώς και το μέγεθος του οργανισμού, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς με μικρό αριθμό ανθρώπινου δυναμικού. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αποτελείται από εκπροσώπους του κάθε Ιδρύματος.

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» δέχεται αιτήσεις από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ενώσεις εθελοντών κ.ά. που δραστηριοποιούνται στην ενίσχυση και στήριξη ευάλωτων ομάδων στην Ελλάδα. Οι χρηματοδοτήσεις θα ανέλθουν έως τα €5.000 για κάθε δράση και το μέγιστο χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της δράσης είναι το ένα έτος.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» επιδιώκει να χρηματοδοτήσει φορείς που:

Υλοποιούν δράσεις προς όφελος ευάλωτων ομάδων που αντιμετωπίζουν καταστάσεις ασθένειας, αγωνίας, κακοποίησης, πείνας, φτώχειας ή καταστάσεις στέρησης, καθώς και οποιοδήποτε είδος αναπηρίας.
Μπορούν τεκμηριωμένα να επιτύχουν βελτίωση στην καθημερινότητα των ωφελούμενων με μια μικρής κλίμακας χρηματοδότηση.

Σημείωση: Αιτήσεις που στοχεύουν στη συμπλήρωση μισθολογικών δαπανών καθώς και στη συγχρηματοδότηση μεγαλύτερων έργων στα οποία η χρηματοδότηση του προγράμματος θα έχει οριακή μόνο συμβολή, δεν είναι πιθανό να εγκριθούν για χρηματοδότηση.

Το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» δεν χρηματοδοτεί:

Δράσεις που σχετίζονται με θρησκευτικές δραστηριότητες.
Υποτροφίες, τέλη ή παρόμοιες δαπάνες.
Την κάλυψη οικονομικών ελλειμμάτων ή την αποπληρωμή οφειλών.
Δράσεις με ημερομηνία έναρξης υλοποίησης προγενέστερη της έναρξης χορήγησης της χρηματοδότησης.
Δράσεις με ημερομηνία έναρξης υλοποίησης μεταγενέστερη της 1ης Φεβρουαρίου 2016.
Δαπάνες που δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια.
Λειτουργικές δαπάνες που δεν προκύπτουν από την υλοποίηση της δράσης.

Τι θα συμβεί μετά την υποβολή της αίτησης;

Αφού υποβάλετε την αίτησή σας, θα λάβετε ένα αυτόματο μήνυμα μέσω e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι η αίτηση σας καταχωρήθηκε με επιτυχία και θα σας ενημερώνει για τα επόμενα βήματα της αίτησής σας και για το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας.
Στη συνέχεια, η διαχειριστική ομάδα θα προχωρήσει σε έναν βασικό έλεγχο της αίτησης και θα εξετάσει εάν εμπεριέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Οι φορείς που θα περάσουν από το πρώτο στάδιο αξιολόγησης θα κληθούν σε συζήτηση / συνέντευξη μέσω skype με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του έργου, η οποία θα διεξαχθεί μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας της δημόσιας πρόσκλησης.
Όλοι οι αιτούντες θα ενημερωθούν για την τελική απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης μέσω e-mail.
Στην περίπτωση που η αίτησή σας εγκριθεί, η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της χρηματοδότησης όπως, ενδεικτικά, την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για τη δράση ή αναγκαίες τροποποιήσεις στη διαδικασία υλοποίησης.

Μπορείτε να βρείτε την Αίτηση εδώ: http://fluidsurveys.com/s/pointsofsupport/
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου 2015, 17:00

Date
01.07.2015
Προηγούμενο
Επόμενο