Όροι Χρήσης Ιστοτόπου

1. Αποδοχή όρων και καταλληλότητα
Ο παρόν ιστότοπος («Ιστότοπος») είναι ιδιοκτησία του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ («Ίδρυμα ΤΙΜΑ»), το οποίο έχει την ευθύνη της λειτουργίας αυτού. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους χρήσης («Όροι»).

2. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Ο παρόν Ιστότοπος, το περιεχόμενο αυτού, καθώς και τυχόν πνευματικές δημιουργίες, εμπορικά σήματα και/ή τυχόν άλλα δικαιώματα διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά αποτελούν ιδιοκτησία είτε του Ιδρύματος ΤΙΜΑ είτε τρίτων οι οποίοι έχουν χορηγήσει στο Ίδρυμα ΤΙΜΑ το δικαίωμα χρήσης αυτών, και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Το Ίδρυμα ΤΙΜΑ παρέχει σε εσάς ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και περιορισμένο δικαίωμα και άδεια πρόσβασης, χρήσης και ιδιωτικής προβολής του Ιστοτόπου και του περιεχομένου του αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση, μέσω ενός υπολογιστού συνδεδεμένου με τον Ιστότοπο μέσω διαδικτύου, υπό τον όρο της πλήρους συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους. Απαγορεύεται η παρεμβολή ή η απόπειρα παρεμβολής στη λειτουργία του Ιστοτόπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ενοχλητικής αλληλογραφίας, της κυβερνοεισβολής, της ανωφόρτωσης ιών υπολογιστή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους ή από το νόμο.

Εκτός εάν έχει χορηγηθεί η ρητή γραπτή έγκριση του Ιδρύματος ΤΙΜΑ, απαγορεύεται η αντιγραφή, η καταγραφή, η αναπαραγωγή, η εκτέλεση, η μεταβίβαση, η πώληση, η παραχώρηση άδειας χρήσης, η τροποποίηση, η παραποίηση, η δημιουργία παράγωγων έργων με οποιονδήποτε τρόπο, η αναδημοσίευση, η ανωφόρτωση, η επεξεργασία, η δημοσίευση, η μετάδοση, η δημόσια προβολή, η ενσωμάτωση σε ιστοτόπους τρίτων, η προσθήκη συνδέσμων, η διανομή, ή η εκμετάλλευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου, άλλου περιβάλλοντος δικτύου Η/Υ, ή με οποιοδήποτε μέσο που είναι γνωστό σήμερα ή ενδέχεται να αναπτυχθεί στο μέλλον.

3. Χρήση Ιστοτόπου
Η πρόσβαση και η πλοήγηση εντός του Ιστοτόπου είναι δωρεάν. Οι χρήστες αναλαμβάνουν όλο το σχετικό κόστος της σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να:

- συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία, τους Όρους και τα χρηστά ήθη,
- προβαίνετε αποκλειστικά σε προσωπική χρήση του Ιστοτόπου, και όχι σε χρήση αυτού για εμπορικούς σκοπούς,
- σέβεστε την ιδιωτική ζωή των άλλων,
- μην χρησιμοποιείτε άλλες τεχνολογίες και να μην προβαίνετε σε άλλες δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να βλάψουν τον Ιστότοπο, ή τα συμφέροντα ή τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών αυτού, και 
- περιορίζετε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του Ιστοτόπου.

4. Σύνδεσμοι προς ιστοτόπους τρίτων
Ο Ιστότοπος του Ιδρύματος ΤΙΜΑ ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς διαδικτυακούς ιστοτόπους οι οποίοι ανήκουν ή λειτουργούν από τρίτους. Πρέπει να διαβάζετε και να συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ιστοτόπων αυτών προτού τους χρησιμοποιήσετε. Το Ίδρυμα ΤΙΜΑ δεν ελέγχει το περιεχόμενο, ιστοτόπους ή υπηρεσίες τρίτων και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για υπηρεσίες που παρέχονται ή για υλικό που δημιουργείται ή δημοσιεύεται σε αυτούς τους ιστοτόπους ή τις υπηρεσίες τρίτων και για την ποιότητα και την ακρίβεια αυτών. Ένας σύνδεσμος προς ιστότοπο τρίτων δεν σημαίνει ότι το Ίδρυμα ΤΙΜΑ υποστηρίζει τον ιστότοπο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν.

5. Παραβίαση των Όρων
Εάν το Ίδρυμα ΤΙΜΑ θεωρήσει ότι παραβιάζετε τους Όρους, έχει το δικαίωμα να λάβει οποιοδήποτε μέτρο θεωρεί απαραίτητο για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής υλικού, του αποκλεισμού σας από τον Ιστότοπο, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέτρο επιτρέπεται από το νόμο.

6. Περιορισμός ευθύνης
Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, το Ίδρυμα ΤΙΜΑ δεν εγγυάται ότι η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου θα είναι απρόσκοπτη ή απαλλαγμένη από σφάλματα και ιούς. Δεν δίνεται καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, ως προς τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο του Ιστοτόπου. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ρητώς ότι χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο με αποκλειστικά δική σας ευθύνη και ότι ενδέχεται να εκτεθείτε σε περιεχόμενο από διάφορες πηγές.

Με την εξαίρεση της ευθύνης λόγω θανάτου ή ηθικής ή σωματικής βλάβης που προκαλείται λόγω βαριάς αμέλειας ή δόλου, το Ίδρυμα ΤΙΜΑ, δεν ευθύνεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, για τυχόν ζημία που υποστείτε από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Ιστοτόπου από εσάς. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, το Ίδρυμα ΤΙΜΑ δεν φέρει καμία υποχρέωση για την καταβολή αποζημίωσης για οποιαδήποτε έμμεση, παρεπόμενη, ή αποθετική ζημία ή αποζημίωσης με χαρακτήρα ποινής, εξαιτίας της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης του Ιστοτόπου από εσάς.

7. Λοιπές διατάξεις
Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από τους παρόντες Όρους διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Το Ίδρυμα ΤΙΜΑ μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, οι τροποποιημένοι όροι είναι διαθέσιμοι για τους χρήστες μέσω του Ιστοτόπου. Είσαστε υποχρεωμένοι να εξετάζετε τους Όρους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση και χρήση του Ιστοτόπου από εσάς ισοδυναμεί με συναίνεση σε τυχόν μεταβολή των Όρων.

8. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ δεσμεύεται για το σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικότητάς σας. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας, την εξατομίκευση της εμπειρίας σας στον ιστότοπό μας, και την εξυπηρέτησή σας.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Αυτά περιλαμβάνουν τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτόκολλου (IP address), τον τύπο και την έκδοση προγράμματος περιήγησης, τις ρυθμίσεις ζώνης ώρας και τοποθεσίας, τους τύπους και τις εκδοχές πρόσθετων (plug-ins) του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα, και άλλες τεχνολογίες στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στον παρόν ιστότοπο.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους που μας παρέχουν υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του πάροχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), ο οποίος καταγράφει δεδομένα για λογαριασμό μας και δεσμεύεται από διατάξεις εμπιστευτικότητας, ή εάν είμαστε υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουμε ή να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να είμαστε σύμμορφοι με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή όπου απαιτείται για τα έννομα συμφέροντά μας για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της ασφάλειας του Ιδρύματος ΤΙΜΑ.

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει συνδέσμους προς και από άλλες ιστοσελίδες. Σε περίπτωση που ακολουθήσετε σύνδεσμο για να μεταβείτε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ιστοσελίδες, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οι εν λόγω ιστότοποι έχουν τις δικές του πολιτικές απορρήτου, για τις οποίες δε φέρουμε καμία ευθύνη.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε, διόρθωση, ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας στη διεύθυνση info@timafoundation.org