Ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για αυξημένη υποστήριξη στον τομέα της γήρανσης και των αναπηριών, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές προς σχετικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που έχουν επιδείξει ουσιαστικά και απτά αποτελέσματα. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας βιώνουν την αναπηρία με διάφορους τρόπους, είτε έχοντας μια προϋπάρχουσα αναπηρία, ή αναπτύσσοντας κάποια ως αποτέλεσμα της διαδικασίας γήρανσης. Οι ανάγκες των ηλικιωμένων διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους. Οι ηλικιωμένοι με αναπηρίες είναι πιο ευάλωτοι από τον γενικό πληθυσμό των ηλικιωμένων στην Ελλάδα και, κατά συνέπεια, βασίζονται, σε μεγάλο βαθμό, σε τρίτους για την παροχή αποτελεσματικής και κατάλληλης υποστήριξης.

Δεδομένης της έλλειψης εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τη συγκεκριμένη ομάδα, ο ρόλος του υποστηρικτικού τους περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και περίπλοκος. Στα πλαίσια αυτά, η κατάλληλη υποστήριξη των ηλικιωμένων με αναπηρίες από εκπαιδευμένους περιθάλποντες είναι απαραίτητη. Η κατανόηση των σχετικών θεμάτων είναι αναγκαία για τη σωστή εκπαίδευση των περιθαλπόντων και τη μεγιστοποίηση της δραστηριοποίησης των ηλικιωμένων με αναπηρίες. Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα στηρίζει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με δωρεές που παρέχουν πόρους και λύσεις με σκοπό να προωθηθούν καλές πρακτικές που θα ανταποκρίνονται στις ποικίλες και πολύπλοκες ανάγκες των ηλικιωμένων με αναπηρίες.

Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι με αναπηρία βιώνουν κοινωνική περιθωριοποίηση η οποία αποδυναμώνει τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Η απώλεια του κοινωνικού κύρους σε συνδυασμό με την έλλειψη αυτονομίας τους δημιουργεί το αίσθημα της ανασφάλειας. Η φιλοδοξία της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη στρατηγικών και εργαλείων με σκοπό την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων με αναπηρίες. Η καλλιέργεια μίας κουλτούρας πλήρους ένταξης μπορεί σταδιακά να προαγάγει τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας και εν γένει της ενεργής ζωής των ηλικιωμένων.